Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie
na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 października 2022 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530 ze zm.), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:
1. ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym oraz ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia
i kwalifikacji zawodowych kandydatów na stanowisko dyrektora;
2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem naukowym oraz rozmowę kwalifikacyjną.

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
Kandydatem na stanowisko dyrektora Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie może być osoba, która:
1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub technicznych oraz znaczący dorobek naukowy w zakresie problematyki badawczej i rozwojowej uprawianej w IBIB PAN;
2. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi;
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4. korzysta z pełni praw publicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu